We Sing The Message; We live The Message & We are The Message!!!

Produced, mixed and Master by: Simphiwe Sekhute
Photographers: Sipho Mabuza & Sipho Kunene
Make up: Tholakele Mawela & Bus Dhladhla
Album Artwork: Rianna Swart - Star Signs & Customs

1. Amen (03.56)

(Arranged by Mqondisi)

 • AMEN x5
 • Uma ngi guqa ngamadolo, ngithandaza,
 • Ngiya lizwa i lizwi lakho
 • Baba, Baba; umangi thandaza
 • Ngiya lizwa ilizwi lakho
 • Ha ke Khunama Ka mangwele, ke rapela;
 • Ke ya utlwa letsoho la hao,
 • Ntate Ntate; ha ke rapela;
 • ke ya utlwa, letsoho la hao

7. Suk' oluhle 03.47

(Arranged by Mqondisi)

 • Suk' oluhle! Lokukhetha
 • iNkosi yam' noMsindisi;
 • Kuhle inhliziyo yami:
 • Ukuyisho leyo 'ndaba.
 • Yek' usuk' oluhle! A ngi hlamb'
 • izon' uJesu;
 • Wangifundis' ukulinda:
 • Ukuhlala ngi thandaza;
 • Yek' usuk' oluhle! A ngi hlamb'
 • izon' uJesu.

2. Just a closer walk with thee (02.37)

(Arranged by Goodman)

 • Just a closer walk with Thee; Grant this Jesus is my plea
 • Daily walking close to Thee; Let it be dear Lord, Let it be
 • Through this world of toil and snares; If I falter Lord who cares
 • Who with me my burden shares, None but the Thee dear Lord, none but Thee
 • When my feeble life is over; Time for me will be no more
 • Guide me gently, safely there, To Thy kingdom shore, to Thy shore
 • I am weak but Thou art strong, Jesus keep me from all wrong
 • I'll be satisfied as long, as I walk let me walk, close to Thee
 • Jesus saviour pilot me; Jesus saviour hear my plea
 • Jesus saviour walk with me; Jesus saviour I'll walk with Thee
 • Jesus saviour dear Lord let it be; Let it be dear Lord, Let it be

8. Khule Moya Wami 03.57

(Arranged by Mqondisi & Lungile)

 • Ngi nokuthula, okunjengomfula,
 • Nxa ngi nosiz' olukhulu; Impela
 • U ngi fundisile mina ukuthi:
 • "Kuhle- ke."
 • Kuhle-ke.... Moya warn'... Kuhle-ke,
 • kuhle, moya wami
 • Nanxa -ke uSathane, yena
 • engihlukumeza;
 • Ngaloku nje, mina ngi zonqoba,
 • Ngokuba uJesu, yena ng'uMsizi
 • wami,
 • Wachith' igazi lAkhe ngami
 • Nkosi, lolosuku, maluphangiswe,
 • Amayezi wona, azogoqwa,
 • Li khal1 icilongo , yehle iNkosi
 • Njalo- ke

3. Ujes'u Yeza 03.16

(Arranged by Mqondisi)

 • Lindani, Khaliphanini, Bonani iziboniso
 • Kanyisani izibani, Ngob' uJes' u lusindiso.
 • U yeza! Jes' u yeza! U yeza u zangodumo!
 • Ujesu u zakubusa U yeza ngosindiso
 • 'Zoni, uKrest' u yanxusa, KuYise u
 • sanimele
 • Phangisan' u khon' umusa, Angakathi;
 • "Ku phelile"

9. Memories 04.24

(Arranged by TM)

 • Are you making any memories, as you go along your
 • way,
 • Are you planting seeds of love, that will return
 • someday,
 • Are you taking time to listen, are taking time to be;
 • with the ones who love you, Are you making
 • memories?
 • The days have a way of slipping into years,
 • and joy has a way of turning into tears,
 • and little children have a way of growing up so fast,
 • Precious times of life, have a way, that does not last.
 • Is your life in any way, an honour to the Lord,
 • Do you thank him for your blessings,
 • do you take time to read His word,
 • Are you storing up your treasures for all eternity,
 • Are you really living, are you making memories?

4. Lift up the trumpet 03.35

(Arranged by Goodman )

 • Lift up the trumpet and loud let it ring:
 • Jesus is coming
 • again!
 • Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing:
 • Jesus is
 • coming again!
 • Coming again, coming again,
 • Jesus is coming again!
 • Echo it hilltops; proclaim it ye plains:
 • Jesus is coming
 • again!
 • Coming in glory; the Lamb that was slain:
 • Jesus is
 • coming again!
 • Nations are angry- by this we do know:
 • Jesus is coming
 • again!
 • Knowledge increases; men run to and fro:
 • Jesus is
 • coming again!

10. Hante Jeso 04.18

( Arranged by Faith)

 • Hante Jeso; Onantse a mpona
 • Hake tsamaya tseleng e thata
 • Hante Jeso; Onantse a mpona
 • Hake tsamaya tseleng e thata
 • Tseleng e'
 • Tseleng e thata

5. Eduze Nkosi 04.57

(Arranged by Mqondisi)

 • Eduze, Nkosi yam', 'duze KuWe! Nom'
 • isiphambano ngi sithwele,
 • Noma mina ngi njengesihambi, Itshe
 • li be umqamelo wami,
 • Kodw' amaphupho am' Njalo athi
 • kimi: Eduze, Nkosi yam', 'duze
 • KuWe!
 • Indlela yami i khaya kahle- U
 • thumela ngomusa kimi konke,
 • Ngokubonga ngocabango wami,
 • Osizini Iwami olubanzi,
 • Njalw' enhluphekweni ngohlabela
 • ngithi: Eduze, Nkosi yam', 'duze
 • KuWe!

11. His return is soon 03.59

(written by Faith & arranged by TM )

 • Sinners come and destroy;
 • but God is watching for His own,
 • A loving saviour, who cares for all,
 • Give your life to Him.
 • Invite him in your heart;
 • because joy comes in the morning
 • He never sleeps nor slumbers;
 • He is watching every time.
 • Which God do you praise? Which God do you worship?
 • Is it Jehovah JIREH, Jehovah NISSI, Jehovah
 • SHAMMAH?
 • Which God do you pray to? Which God do you love?
 • Is he the one from above, Or is he one of your own
 • making?
 • Make sure He's the right one! For His return is soon.

6. Kiyo Calvary 02.55

(Arranged by Mqondisi)

 • Kiyo calvary x4
 • Jeso o'ne a nshwela calvary;
 • Kalebaka la dibe tsa rona
 • kiyo calvary, kiyo calvary yo
 • Yiyoni' calvary x4
 • uJesu wangifele' calvary;
 • ngenxa yobuthakathaka bethu,
 • yiyoni'calvary, yiyoni'calvary

12. Just hold on 03.43

(written by Faith & arranged by TM )

 • Have mercy on me oh Lord ; Have mercy on me oh Lord
 • For you died kindfully; Though hanged painfully,
 • Then you rose again for me, Its beyond me Lord;
 • To understand, why You sacrificed all this?
 • JUST HOLD ON!!!
 • Just hold on He is at the door; He has promised to return,
 • hear his voice still calling; Yes, I'll be there!